7 juni 2021
Nieuw besluit vrijstelling overdrachtsbelasting voor rechtspersonen

Op 23 april jl. is een nieuw besluit gepubliceerd over belastbare feiten in de overdrachtsbelasting. Hierin zijn een aantal nieuwe interessante goedkeuringen (vrijstellingen) opgenomen voor rechtspersonen die kwalificeren als een onroerendezaakrechtspersoon (OZR).

  

NV of BV in oprichting

De oprichter van een N.V. of B.V. kan vooruitlopend op de oprichting al een onroerende zaak aankopen ten behoeve van de op te richten vennootschap. Op dat moment is de oprichter bij de aankoop al overdrachtsbelasting verschuldigd.

Indien de oprichter de onroerende zaak bijvoorbeeld na een periode van 9 maanden zou willen doorleveren aan de opgerichte vennootschap zou op dat moment opnieuw overdrachtsbelasting betaald moeten worden.

 

De Staatsecretaris van Financiën  heeft gemeend dat dit niet in alle gevallen gewenst is en heeft daarom het volgende goedgekeurd.

 

Als de oprichter van een N.V. of B.V. vooruitlopend op de oprichting onroerende zaken verkrijgt en deze vervolgens doorlevert aan de later opgerichte vennootschap, is niet opnieuw overdrachtsbelasting verschuldigd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

  • er wordt (per saldo) niet minder overdrachtsbelasting betaald dan wanneer de N.V. of B.V. rechtstreeks zou hebben gekocht;
  • de onroerende zaak is geleverd aan de oprichter, uitsluitend vanwege het feit dat de N.V. of B.V. ten tijde van de eigendomsverkrijging in oprichting was;
  • de oprichter verkrijgt de onroerende zaken ten behoeve van en voor rekening van de N.V. of B.V. in oprichting; en
  • de doorlevering vindt plaats binnen één jaar na oprichting van de N.V. of B.V.

 

Inkoop en uitgifte van eigen aandelen

Als een OZR aandelen in haar eigen kapitaal inkoopt of nieuwe aandelen uitgeeft kan dat leiden tot het moeten betalen van overdrachtsbelasting afhankelijk van het daadwerkelijke belang dat je verwerft. Door bijvoorbeeld de uitgifte van aandelen verkrijg je immers indirect een belang in de onroerende za(a)k(en).

 

Onder voorwaarde  dat de onderlinge gerechtigdheid van de aandeelhouder(s) tot het vermogen van de OZR niet wijzigt wordt nu tegemoetkoming verleend  voor het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting bij:

 

  • de verkrijging door een OZR van eigen aandelen als gevolg van een inkoop, direct gevolgd door intrekking van de ingekochte aandelen; en,
  • de uitgifte (toekenning) van aandelen door een OZR.

 

Als er in de onderlinge gerechtigdheid wel een wijziging optreedt, dan is alleen belast hetgeen je meer krijgt dan ten opzichte van de oorspronkelijke verhouding.

 

Verkrijging aandelen in een OZR als gevolg van een juridische moeder-dochterfusie

In het kader van een juridische fusie is het mogelijk dat een vennootschap (moedervennootschap) fuseert met een vennootschap waarvan zij alle aandelen houdt (dochtervennootschap). Als gevolg van deze zogenoemde moeder-dochterfusie gaat het vermogen van de verdwijnende dochtervennootschap onder algemene titel over naar de verkrijgende moedervennootschap. De aandeelhouders van de moedervennootschap behouden in dit geval hun aandelen.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het de voorkeur (bijvoorbeeld om administratieve, contractuele of bancaire redenen) heeft om in geval van een moeder-dochterfusie de moedervennootschap als verdwijnende vennootschap en de dochtervennootschap als verkrijgende vennootschap te laten fungeren (de zogenoemde omgekeerde moeder-dochterfusie). In dat geval kent de dochtervennootschap vervolgens nieuwe aandelen toe aan de aandeelhouders van de verdwijnende moedervennootschap,  wat in het geval van een OZR zou kunnen leiden tot de heffing van overdrachtsbelasting

 

Indien aan een zevental voorwaarden wordt voldaan wordt nu goedgekeurd dat in het geval van dergelijke dochter-moederfusie een tegemoetkoming wordt verleend voor de overdrachtsbelasting.

Mocht je meer willen weten over deze voorwaarden dan staan we je uiteraard graag te woord.

 

(De)certificering van aandelen

Tevens is nog interessant om te vermelden dat er aanpassing is gedaan in de goedkeuringen die betrekking  hebben op vrijstelling in de situatie van de (de)certificering van aandelen in een OZR. Het is namelijk niet langer vereist dat alle certificaathouders tegelijk hun aandelen certificeren of decertificeren. Het is voldoende als een betreffende aandeelhouder dan wel certificaathouder al zijn aandelen omwisselt voor certificaten dan wel aandelen.

 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem gerust contact op met onze sectie ondernemingsrecht. 

 

C. (Corstiaan) Noordijk

C. (Corstiaan) Noordijk

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen