24 oktober 2023
“Ik kan het niet, ik kan het niet alleen...”

Ondernemen is waar je passie ligt en zolang je bedrijf floreert krijgt niemand de lach van je gezicht. Toch kan het door samenloop van omstandigheden lastig worden om het hoofd boven water te houden. Een van de mogelijkheden die je (mogelijk) hebt, is het laten fuseren van je vennootschap met een andere vennootschap. In dit artikel gaan we kijken naar de belangrijkste punten van het fenomeen ‘fuseren’.

 

Fusie in het algemeen
Een fusie houdt in dat twee of meer rechtspersonen samengaan. De vennootschap die overblijft, noemen we in deze de verkrijgende rechtspersoon, de andere de verdwijnende. Ten aanzien van de verkrijgende rechtspersoon zijn twee opties. Het kan een reeds bestaande rechtspersoon zijn, of een door de fuserende rechtspersonen nieuw op te richten rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon oprichters/verdwijnende rechtspersonen. Alle andere rechtspersonen houden op te bestaan zodra de fusie van kracht is geworden, waardoor één rechtspersoon overblijft die eigenaar is van al het vermogen dat vóór de fusie verdeeld was bij alle betrokken rechtspersonen.

Als we kijken naar een fusie tussen meerdere vennootschappen, dan zijn tevens meerdere aandeelhouders betrokken. Gelukkig blijven de aandeelhouders van verdwijnende vennootschappen niet met lege handen achter; zij verkrijgen – in beginsel – aandelen in de vennootschap die het vermogen heeft verkregen.

 

De administratieve kant
Kan fusie zomaar? Een fusie kan alleen plaatsvinden, indien de betrokken rechtspersonen dezelfde rechtsvorm hebben. Daarbij is een fusie wettelijk niet toegestaan, indien de rechtspersoon reeds in faillissement is of surséance van betaling is toegekend.

 

Verder moeten de besturen van de bij fusie betrokken rechtspersonen een voorstel tot fusie opstellen. Hierin vermelden zij onder andere de gegevens van de betrokken rechtspersonen, de statuten van de verkrijgende rechtspersoon (dan wel het ontwerp van de akte van oprichting indien de verkrijgende rechtspersoon nieuw wordt opgericht), en wie het besluit tot fusie moeten goedkeuren.

 

Tevens moet door ieder bestuur een toelichting (schriftelijk) worden gegeven waaruit de redenen voor de fusie blijken, inclusief een uiteenzetting over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt.

 

Dit tezamen met laatste drie vastgestelde jaarrekeningen, jaarverslagen en tussentijdse vermogensopstellingen, dient door de rechtspersonen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd. Dit is ook het moment dat de verzetstermijn begint te lopen. Deze bedraagt één maand. Dezelfde documenten die worden gedeponeerd, dienen ten kantore van de rechtspersoon te worden gelegd.

 

Belangrijk door de wet gesteld vereiste is dat van de fusie een aankondiging moet worden gedaan in een landelijk verspreid dagblad. Om het zo zuiver mogelijk te houden, verzorgen wij dit zo snel mogelijk na bevestiging vanuit de Kamer van Koophandel dat de fusie is gedeponeerd. Eventuele schuldeisers en/of belanghebbenden hebben hierdoor de kans om op de hoogte te geraken van de voorgenomen plannen en al dan niet in verzet te komen tegen de fusie bij de rechtbank. Nadat de verzetstermijn van één maand is afgelopen, kan bij de rechtbank een akte non-verzet worden aangevraagd. Indien niemand zich heeft gemeld, kunnen de verdere voorbereidingen voor de fusie worden getroffen.

 

Notariële akte van fusie
De fusie zelf vindt plaats bij notariële akte, maar wordt van kracht de dag nadat de akte is verleden. Dit moet zijn binnen zes maanden na aankondiging nederlegging/openbaarmaking van het fusievoorstel. Voor de notaris zelf ligt hier een belangrijke taak. Onderaan de akte verklaart de notaris dat hem is gebleken dat is voldaan aan alle vormvereisten gesteld door de wet en de statuten. Mocht hier een gebrek zitten, dan zal de zorgvuldige notaris geen handtekening zetten onder de akte van fusie.

 

Wij als notaris en jouw accountant verzorgen de benodigde stukken in een dergelijk proces én wij dragen zorg voor deponering en publicatie. Van belang is dat jij je bezig kan (blijven) houden met jouw passie, en wij met die van ons. Mocht je naar aanleiding van dit artikel meer informatie willen ten aanzien van het fenomeen fusie, neem dan gerust contact op met onze sectie ondernemingsrecht.

mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk

mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk

Dorette is sinds september 2022 werkzaam als jurist Ondernemingsrecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij studeerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2020 heeft zij haar master Ondernemingsrecht behaald. Na haar studie deed zij ervaring op in de advisering. Deze ervaring zal zij benutten en uitbreiden binnen ons Team Ondernemingsrecht.

 


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen